Bio

Statement: my cultural predilections and general views define me as a nondenominational, supra-ethnic and supra-religious. No past, current or future policy of any government of the country in which I live cannot (in any way and at any time) reflect my personal political views, values ​​and beliefs in the broadest sense.

biography (download pdf)
photos for printing purposes

Objava: po svojim kulturološkim predilekcijama i opštim intelektualnim nazorima smatram se nadnacionalnim i nedenominacijalnim. Nijedna prošla, aktuelna ili buduća politika bilo koje vlade zemlje u kojoj živim ni na koji način i nijednog trenutka u bilo kojoj situaciji nije, neće i ne može odražavati moje lične političke stavove i vrednosna opredeljenja i uverenja u najširem dijapazonu značenja.

biografija (preuzmite pdf)
fotografije za potrebe štampe